Den registrerades rättigheter

Rätt till information

Den mest centrala rättigheten är medlemmens rätt att få information. Medlemmen skall i förväg få veta hur behandlingen av personuppgifter fungerar. Informationen skall i regel ges åt medlemmen vid det tillfälle då personuppgifterna samlas in.

Varje förening bestämmer själv hur den informerar sina medlemmar om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna samt vart uppgifterna i regel lämnas.

Rätt till insyn

En annan rättighet är rätt till insyn i fråga om de egna uppgifterna i medlemsregister. Medlemmen har rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om honom/henne. Han/hon har också rätt att få veta om ett register inte innehåller uppgifter om honom/henne (PuppL 27§).

Föreningens uppgift är att avgöra om medlemmen har rätt till insyn i föreningens personregister (det vill säga andra än medlemsregistret).

Den registrerade har rätt att, i samband när uppgifterna samlas in, få veta:

  • vem den registeransvariga är
  • för vilket ändamål uppgifterna samlas in
  • vart uppgifterna i regel överlåts
  • vilka rättigheter han/hon har i fråga om behandlingen av personuppgifterna och hur dessa rättigheter förverkligas
  • var och en har rätt att förbjuda behandlingen av hans/hennes uppgifter
  • Den registeransvarige svarar för att de registrerade får denna information.

Rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade

Vidare har medlemmen rätt att få felaktiga uppgifter om honom/henne korrigerade och utan dröjsmål.

Övriga rättigheter

Att förbjuda behandlingen av uppgifter som gäller honom/henne för (PuppL 30§)

  • direktreklam
  • opinions- och marknadsundersökningar
  • personmatrikel
  • släktforskning

Att ge ut personernas uppgifter åt firmor som marknadsför produkter eller tjänster är tillåtet endast med den registrerades på förhand givna tillstånd.