Styrelsens ansvar

Styrelsemötena är centralpunkten i styrelsens arbete. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, som dock kan "ge fullmakt" åt någon annan, vanligtvis sekreteraren, att göra det. Man kan också i slutet av mötet fastslå tidpunkten för följande styrelsemöte. Under styrelsemötena fattas besluten, rapporteras vad som blivit gjort och arbetsuppgifterna fördelas. Styrelsen har ansvar för den långsiktiga planeringen och det är bra att samlas åtminstone en eller två gånger i året för att dra upp riktlinjerna. Många styrelser håller styrelsemöte regelbundet till exempel en gång i månaden en viss dag.

Vilket är styrelsens ansvar?

Styrelsen är föreningens av lag bestämda företrädare som verkställer föreningens beslut. Enligt lagen har styrelsen ett gemensamt ansvar för sin verksamhet. Styrelsen ställs i efterhand till svars inför föreningsmötet, vilket är det högsta beslutande organet i föreningen. I den uppdaterade föreningslagen betonas också styrelsens ansvar för föreningens bokföring och medelsförvaltning.

Föreningsmötet godkänner styrelens verksamhet genom att behandla årberättelsen, bokslutet, revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelsen samt genom att bevilja ansvarsfrihet. Föreningsmötet skall dock inte besluta om ärenden som hör till styrelsen, som till exempel att anställa personal. Föreningsmötet har den beslutande makten i en förening medan styrelsen är den verkställande. Om medlemmarna inte är nöjda med föreningens styrelse utser man en ny på föreningsmötet.

Skadeståndsskyldighet

Styrelsemedlemmar, föreningens funktionärer och verksamhetsgranskare är skyldiga att ersätta skada som de i sitt updrag har orsakat föreningen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Se § 39 i Föreningslagen. Revisorers (auktoriserade) skadeståndsskyldighet regleras i revisionslagen.