Föreningskunskap på fem minuter

Här finns föreningskunskap i ett nötskal. Mera ingående föreningskunskap hittar du då du läser vidare inom Föreningsresursen.

Att grunda en förening

Då några personer har ett gemensamt intresse och de tillsammans vill utöva en verksamhet, då grundar de en förening. En ideell förening har grundats då den har:

 • ett namn
 • en styrelse
 • stadgar.

Föreningen kan antingen registreras eller inte.

Konstituerande möte

Ett konstituerande möte är inte obligatoriskt men kan vara bra att ordna för de blivande medlemmarna i föreningen som grundas. Under mötet diskuteras verksamheten och stadgarna. Då stiftelseurkunden är underskriven hålls föreningens första föreningsmöte dvs. årsmötet då den första styrelsen samt revisorn/verksamhetsgranskaren väljs.

Välja styrelse

En förutsättning för att föreningen skall fungera är att den har en engagerad styrelse. Styrelsen bör bestå av åtminstone tre medlemmar varav en är ordförande. Antalet medlemmar i styrelsen måste nämnas i stadgarna.

Teckna föreningens namn

Föreningen ordförande har alltid rätt att teckna föreningens namn. I stadgarna kan bestämmas vem som dessutom har rätt till det eller om namnteckningen alltid skall göras av två personer. Styrelsen kan sedan befullmäktiga till exempel kassören att använda föreningens bankkonto.

Stadgar

Ur föreningens stadgar skall framgå:

 • ändamålet med föreningen
 • målgrupp
 • hur föreningen skall skötas
 • verksamhets- och redovisningsår.

Styrelsemöten

Styrelsens uppgift är att sköta om föreningens förvaltning under tiden mellan årsmötena. Styrelsen sammanträder vid behov, till exempel en gång i månaden. I kallelsen som skickas till styrelsemedlemmarna och suppleanterna, bifogas en föredragningslista över ärendena. Ordförandes uppgift är att leda styrelsemötena och andra föreningsmöten.

Registrering av förening

En förening behöver inte registreras.

Då föreningen registreras till Föreningsregistret får den rättskapacitet. Rättskapacitet dvs kan inneha egendom, ingå avtal samt ansöka om bidrag.

Medlemmar

En förening är ett slutet sällskap och styrelsen antar nya medlemmar. Alla medlemmar bör behandlas likvärdigt med samma rätt att delta i föreningens verksamhet. Medlemmens viktigaste skyldighet är att betala medlemsavgift.

Medlemsförteckning

Över alla medlemmar bör hållas en medlemsförteckning som varje medlem har rätt att bekanta sig med.
I medlemsförteckningen skall ingå medlemmarnas:

 • fullständiga namn
 • hemort
 • medborgarskap ifall ej finskt.

Styrelse och funktionärer

Föreningens styrelse bör ha en ordförande. Övriga funktionärerna utses vid behov. Vanligen kräver stadgarna dessutom en vice ordförande som utses av föreningsmötet eller inom styrelsen. Och de flesta utser också sekreterare och kassör inom eller utom styrelsen. Styrelsens huvudsakliga uppgifter är:

Ordföranden

 • känner väl till och arbetar för föreningens målsättning
 • känner till föreningens stadgar och bestämmelser
 • leder styrelsens möten
 • representerar föreningen utåt

Sekreteraren

 • skriver protokoll vid styrelsemöten och andra möten
 • upprättar, i samråd med ordförande, ärende- och föredragningslistor samt kallelser till styrelsemöten och andra möten
 • upprättar skrivelser och skriver uttalanden
 • skriver förslag till föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
 • sköter ofta medlemsregistret (styrelsen ansvarar)

Kassören

 • sköter bokföringen (eller förmedlar materialet till en utomstående bokförare)
 • informerar styrelsen om föreningens ekonomiska ställning
 • ansvarar för att olika uppgifter lämnas in till myndigheter tex. skatteverket
 • upprättar bokslut för styrelsen som i sin tur presenterar det för årsmötet

Styrelsens ansvar

För ekonomin i föreningen har hela styrelsen gemensamt ansvar.

Föreningsmöte och mötesteknik

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningsmöte kan i stadgarna kallas för till exempel årsmöte, vårmöte, höstmöte och valmöte.

Mötesordförande ansvarar under föreningsmötet för bland annat:

 • är välinsatt i de ärenden som skall behandlas
 • leder mötet lugnt och effektivt
 • ger i uppdrag åt i ärendet speciellt insatt person att vara föredragande
 • ger alla behöriga möjlighet att yttra sig och framföra sina åsikter
 • ingriper då talare inte håller sig till ämnet eller uttrycker sig kränkande
 • ser till att ordningen vid mötet är god
 • undviker att under pågående debatt ta ställning till ärendet som behandlas
 • kan knyta samman debatt till förslag
 • gör konstruktiva beslutsförslag
 • begränsar debatten genom tidsbegränsning eller genom att dra streck för diskussionen.

Protokoll

Det är på ordförandes ansvar att det skrivs protokoll för varje möte. Det skall bland annat innehålla uppgift på föreningens namn, närvarande, tid och plats och besluten som gjorts.

Föreningens information

Ett effektivt informationsarbete är öppet, objektivt och pålitligt. Informationen är aktuell, stöder verksamheten och engagerar. Informationen kan spridas genom otaliga kanaler, till exempel muntliga och skriftliga. Föreningens hemsidor, sociala medier (t.ex facebook och instagram) och e-post är en viktig informationsförmedlare både internt och externt. 

Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget hör ihop. Redan på föreningens första årsmöte godkänns föreningens första verksamhetsplan och budget.

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut hör ihop. När verksamhetsåret är slut skrivs en berättelse över vad som gjorts och ett bokslut görs som visar hur pengarna använts.