Bokföring

Bokföring innebär att man för anteckningar över sina ekonomiska händelser, både kostnader och intäkter. Nettot efter alla räkningar kallas resultat. Då föreningen verkat en tid uppstår också litet tillgångar, till exempel pengar på bankkontot, inventarier men ibland också skulder. En uppställning över vad föreningen äger eller har för skulder kallas balansräkning.

 

Bestämmelser

I Bokföringslagen och -förordningen krävs att föreningar och andra samfund skall bokföra sin ekonomi. Vidare sägs att den bokföringsskyldige skall ha dubbel bokföring och iaktta god bokföringssed. Föreningens styrelse är ansvarig för att bokföringen och egendomsförvaltningen ordnas på ett tillförlitligt sätt. Hur det praktiskt går till beror på föreningens stadgar, verksamhetens omfattning och art samt gällande lagar och förordningar.

Bokföringen kan skötas av till exempel kassören eller separat bokförare eller annan utomstående, till exempel en bokföringsbyrå.

Vi utgår från att användaren har åtminstone litet grundkunskaper i bokföring. Man kan lära sig att bokföra genom att gå på en kurs eller helt enkelt genom att titta på hur någon annan gjort bokföringen tidigare. Det är mera motiverande att lära sig genom att titta på ekonomin i en bekant förening än genom fiktiva övningsföretag. Den som är van med företagsbokföring klarar också av föreningsbokföring bara man minns att uppställningen och kontoplanen är annorlunda i föreningar en i företag.

God bokföringssed innebär:

  • Klar och redig kontoplan som är tillräckligt specificerad
  • Innehållet i kontona är samma år för år
  • Verifikaten bokas i datumföljd, senast inom fyra månader från händelsen
  • Korrigeringar görs inom fyra månader

Verifikaten skall vara daterade, numrerade och signerade samt vara försedda med kontonummer (bokföringskonto).