Föreningens inkomstkällor

Medlemsavgifter

Det är medlemmarna på medlemsmötet som besluter om medlemsavgiftens storlek för följande verksamhetsår.

Kassören kontrollerar att medlemmarna har betalat sin medlemsavgift. Det är en av medlemmarnas skyldigheter gentemot föreningen att betala medlemsavgiften. Har medlemmen inte betalat sin medlemsavgift kan föreningen utesluta medlemmen. Föreningen kan bestämma att endast de som har betalat sin medlemsavgift har rösträtt på årsmötet. Förutom medlemsavgift kan föreningen uppbära en anslutningsavgift.

Bidrag

Föreningar kan få bidrag av den kommun föreningen verkar i. Mer information finns på respektive kommuns hemsida.

Organisationer kan också få bidrag av statliga myndigheter och av olika ministerier eller till exempel projektbidrag av NTM-centralen.

Från stiftelser och fonder kan man ansöka om bidrag. På hemsidan fyrk.fi. finns en förteckning över stiftelser som beviljar stipendium. 

Svenska folkskolans vänner förmedlar också statsbidrag då föreningar ordnar kurser för sina medlemmar. Se sfv.fi

EU

Föreningar kan söka pengar också direkt från EU. Se närmare på Europakommissionens finländska representations hemsida. Notera att EU-projekten ofta är byråkratisk krävande.

Sponsorer

Innan man frågor om sponsorering av ett företag är det viktigt att ta reda på fakta om företaget så att inte företagets ideologi och produkter, strider mot föreningens ideella mål.

Det är inte lätt att få sponsorpengar. Från företagets sida sett är det fråga om att företaget investerar i marknadsföring som de hoppas är vinstinbringande. Ofta vill man ha ett färdigt paket av den som anhåller om sponsorering. Man bör konkret kunna visa hur företaget gynnas av sponsoreringen. 

När det är fråga om evenemang som föreningarna ordnar är det annorlunda då det gäller att få sponsorer. Föreningar kan få kaffe, saft, grillkorv, lotterivinster och liknande. Som tack nämns företaget i te.x. marknadsföringen. 

Medlemstidning

Ger föreningen ut en medlemstidning kan det löna sig att skaffa annonser till den. När man kontaktar företaget berättar man om föreningen och dess verksamhet, samt hur många personer som tidningen kommer att nå. Därefter frågar man om företaget skulle kunna stöda föreningens verksamhet genom att annonsera i tidningen.

Produkter

Olika artiklar som föreningen säljer eller förmedlar kan vara sådana som är försedda med föreningens logo. Det kan vara till exempel böcker, paraplyer, handdukar, muggar eller vykort.

Föreningar kan också sälja hushållspapper, karameller eller pepparkakor för att få in pengar till föreningen. 

Egna evenemang

Föreningen kan ordna egna tillställningar och på det sättet skaffa sig inkomster. Exempel på evenemang kan vara fester, träffar, mässor, allsångskvällar, luncher och konserter.

Då allmänheten bjuds in kan det behövas tillstånd av polismyndigheten. Om det är fråga om en offentlig tillställning skall en skriftlig anmälan lämnas till polisen på den ort tillställningen ordnas. Anmälan behöver inte lämnas om tillställningen har lågt deltagarantal och inga trafikarrangemang behövs. Är det fråga om en allmän sammankomst som ordnas utomhus skall det anmälas till polisen senast sex timmar före. Om man ordnar demonstrationer skall det också anmälas till polisen. Se närmare www.poliisi.fi.

Det behövs även andra tillstånd. Vid försäljning av livsmedel är en god hygien A och O. Vid försäljning utomhus se närmare reglerna på www.elintarvikevirasto.fi. Ordnas tillställningar utomhus kan man behöva tillstånd enligt Miljöskyddslagen. Se närmare www.ymparisto.fi.

Om man har för avsikt att spela musik under tillställningen är det bäst att kolla Lagen om Upphovsrätt (404/61) www.finlex.fi samt Teosto www.teosto.fi. Teosto är kompositörernas, textförfattarnas, arrangörernas och musikförläggarnas upphovsrättsbyrå.

Ordnar föreningen öppna tillställningar där man använder mekanisk musik bör föreningen betala ersättning till artister och skivproducenter. Ersättningen betalas via Gramex. Gramex är en förening som bevakar och främjar utövande artisters och skivproducenters upphovsrättsliga rättigheter, www.gramex.fi.

Lotterier

Enligt lotterilagen kan en förening ordna lotterier för att samla in pengar vars syfte är att stöda välgörenhet eller annat ideellt syfte. Lotterilagen finns på adressen www.finlex.fi.

Beroende på om lotterna säljs till medlemmarna under en sluten tillställning eller om lotterna säljs till allmänheten, behövs olika slag av tillstånd och ekonomiska redovisningar. Ytterligare information får man av de lokala polismyndigheterna och på http://www.poliisi.fi/.

Olika slag av lotterier:

 • Miniatyrlotteri. En förening, hobby- eller arbetsgrupp kan utan tillstånd och utan redovisningsskyldighet till myndighet ordna bland sina medlemmar ett miniatyrlotteri vars mål är att stödja gruppens verksamhet. Värdet av lotterna får inte överskrida 500 euro och försäljningen av lotterna måste ske under samma tillställning.
 • Litet lotteri. En allmännyttig sammanslutning eller stiftelse kan ordna utan tillstånd av myndighet ett lotteri. Lotternas sammanlagda försäljningspris får högst vara 2000 euro. Försäljningen av lotterna skall ske under samma tillställning.

Vid försäljningen av lotterna skall det informeras vid tillställningen om vissa saker, eller det kan också stå skrivet på lotterna:

 • arrangör av lotteriet
 • lottens pris
 • sammanlagda antalet lotter
 • ändamålet med pengarna som samlas in
 • hur lottdragningen sker
 • sker utlottningen bland alla lotter eller endast bland de sålda lotterna
 • antalet vinster och hurudana vinster
 • var och när kan man bekanta sig med den ekonomiska redovisningen.
 • Dessutom skall det stå på lotten om lotten vinner eller inte.

Ett protokoll bör skrivas över utlottningen av vinsterna. En förteckning över de lotter som vunnit och vinsterna bifogas till protokollet. En ekonomisk redovisning skall omedelbart göras efter tillställningen. Redovisningen behöver inte ges till myndighet, men enligt bokföringslagen bör den förvaras åtminstone sex år.

I de fall då lotterna har sålts enbart till föreningens medlemmar under en tillställning, behöver en redovisning inte göras.

Tillstånd av myndighet behövs för varulotter ifall lotternas sammanlagda försäljningspris överskrider 2000 euro eller ifall lotterna säljs och utlottningen sker vid olika tillställningar. Tillstånd anhålles skriftligt av polisen. Närmare instruktioner fås av polisen. Till anhållan bifogas bland annat föreningens verksamhetsberättelse, sista bokslutet, föreningens stadgar samt ett utdrag ur föreningsregistret.

I praktiken är varulotteriernas inkomst skattefri, ifall inkomsten av bruttoförsäljningen är under 3333,33 euro. Överstiger försäljningen 3333,33 euro är skatten 1,5% av inkomsten av lotterna. Skatteverket ger närmare direktiv. 

Penninginsamlingar

Penninginsamling definieras som verksamhet vid vilken pengar insamlas genom vädjan till allmänheten. Tillstånd ges endast åt registrerade föreningar och det skall skriftligen ansökas av polisen och tillståndet ges för högst ett år.

Tillstånd behövs inte då man samlar in pengar bland deltagarna vid en allmän sammankomst och inte då man samlar för privata personers bemärkelsedagar.

Syfte för penninginsamlingen bör vara socialt, kulturellt, ideellt eller för allmän medborgerlig verksamhet. I samband med insamling får man inte ordna utlottning eller tävling. Närmare anvisningar finns på polisens hemsida.

Medelanskaffning har en aktiverande effekt och stärker samhörighetskänslan bland medlemmarna. Med en kampanj får föreningen publicitet och blir synliggjord i samhället. Fastän den ekonomiska vinsten inte skulle vara så stor av kampanjen, så på lång sikt kan det ändå vara ekonomiskt lönsamt. Föreningen har kanske fått en bättre image och gott rykte och flere nya medlemmar.

Insamling på internet

Det blir allt vanligare att det arrangeras penningsamlingar på internet. Arrangörerna kan vara organisationer såsom Frälsningsarmens julgrytor eller Mannerheims barnskyddsförbund. Jämsides med internetinsamlingen kan man ha en vanlig penninginsamling, till exempel julgrytor på gatan. Man kan också delta i insamlingar genom att ringa till ett visst telefonnummer som kostar till exempel 9,85 euro + lokalsamtal. Man kan också skänka en summa pengar genom att betala in en summa på ett bankkonto eller via mobilepay.

Talkoarbete

Det frivilliga arbete som medlemmar utför i samband med föreningens verksamhet, förorsakar inga skatteproblem. Det kan till exempel vara fråga om att vara ledare för en hobbygrupp utan ersättning.

I många föreningar säljer medlemmar produkter till förmån för föreningen.

Medlemmar kan också göra talkoarbete för en tredje part, det vill säga sälja tjänster av olika slag. Köparen betalar åt föreningen. Hör föreningen till förskottsinnehållsregistret betalar köparen bruttosumman. När det gäller beskattningen av talkoarbete måste man ha klart för sig vems inkomst det är, den som utfört arbete eller föreningens. Ifall inkomsten tillhör föreningen måste man ännu skilja mellan skattefritt talkoarbete och föreningens förvärvsinkomst.

Skatteverket har gett följande direktiv angående talkoarbete:

 • Skattefritt talkoarbete gäller endast registrerade, allmännyttiga föreningar
 • Inkomsten som fås av uppdragsgivaren skall användas för alla medlemmar
 • Arbetet görs utan arbetsledarens ledning och kontroll. Yrkesskicklighet är inte nödvändig
 • Det är tillfälligt arbete
 • Får inte vara affärsverksamhet

Ytterligare information på skatteverkets hemsida www.skatt.fi.

Affärsverksamhet

Ifall föreningen tänker starta affärsverksamhet bör det noga planeras. Det är mycket som man måste ta reda på och tänka igenom, till exempel vem som har det juridiska ansvaret. Gällande föreningars affärsverksamhet träder alla de bestämmelser i kraft som gäller vanliga företag. Föreningen kan också förlora sin allmännyttiga status. Det är bäst att kontakta myndigheter, bland annat Skatteverket, så att allt går rätt till.

Brev till sponsorerna

Att skriva ett brev till eventuella sponsorer är inte lätt. Vid medelanskaffning är det fråga om känslor. Det finns en mängd böcker om ämnet. Några tips:

 • Rikta huvuduppmärksamheten på rubriken
 • Det första kapitlet skall vara helt fantastiskt
 • Skriv korta satser och inte så tätt
 • Använd citat
 • Räkna orden ”du”
 • Utnyttja dina referenser
 • Var exakt, skriv inte flummigt
 • Använd speciell utformning av brevet, men var försiktig
 • Skriv om brevet många gånger, på nytt och på nytt
 • Be andra läsa ditt brev, be om kommentarer
 • Se www.flyingkite.co.uk 

Det lönar sig att bekanta sig med Flying Kites webbsida. Där finns andra bra artiklar på engelska som exempelvis: Hur man marknadsför effektivt, Hur man skriver lättlästa artiklar, Hur undvika irriterande kunder, Hur man kan hålla intresset vid liv hos sin läsar