Måste verksamhetsledaren vara sekreterare i styrelsen?

14.05.2020 kl. 12:09
Kan vi välja en styrelsemedlem till sekreterare i vår förening?

Föreningens styrelse kan vanligen fritt ordna protokollföringen hur den vill, om det inte uttryckligen står i föreningens stadgar vem som skall föra protokoll på styrelsens möten. 

Ofta anges i stadgarna bara vem som skall fungera som sekreterare på årsmöten. Styrelsen kan be vem som helst att föra protokoll över mötet.

Lägg märke till att det är mötets ordförande som i första hand är ansvarig för protokollet. Om protokollförare och ordförande är oense om vad man beslutit på mötet så är det i första hand mötesordförandes åsikt som gäller. Ordförande skall således först underteckna protokollet, sedan protokollföraren.

Märk också skillnaden mellan begreppen sekreterare och protokollförare. Att vara styrelsens sekreterare innebär ofta mycket mer än att föra protokoll. En sekreterare bereder ju också ärenden samt verkställer styrelsens beslut, ansvarar för medlemsregister och så vidare. Sekreteraren kan förstås samtidigt vara protokollförare på olika möten. Men sekreteraren måste alltså inte vara protokollförare.