När är man jävig som verksamhetsgranskare?

06.04.2020 kl. 15:37
Jäv kan uppstå både i föreningens styrelse som i skötseln av föreningens ekonomi

Föreningsslagens 37§ tar kort upp den allmänna bestämmelsen om jäv i en förening:
"En styrelsemedlem eller funktionär i en förening får inte delta i behandlingen eller avgörandet av frågan om avtal mellan honom och föreningen eller något annat ärende där hans enskilda intressen kan stå i strid med föreningens."

Detta gäller förstås också verksamhetsgranskare. Men för revisorer och verksamhetsgranskare tillämpas dessutom Revisionslagen där det finns mera preciserat om när man är jävig som verksamhetsgranskare. I § 25  i Revisionslagen finns uppräknat åtta olika situationer då verksamhetsgranskaren är jävig. Verksamhetsgranskaren får till exempel inte vara släkt med någon i föreningens styrelse.