Ajournera eller avbryta föreningsmöte

04.12.2014 kl. 13:16
Ibland är man tvungen att avbryta ett föreningsmöte. T.ex. då man inte hittar tillräckligt många kandidater för alla styrelseposter. Hur skall man göra då?

Det händer att föreningsmöten ajourneras av olika orsaker. Men termen ajournera används både för korta förhandlings, kaffe- eller matpauser. Men i bland kan ajourneringen också bli många månader lång. Det finns inte direkta regler för detta i Föreningslagen och sällan också i föreningens egna stadgar. Därför gäller mera allmänt omfattad mötespraxis i denna fråga.

Det kunde vara tydligare att tala om ajournering endast då mötet håller korta,högst ett dygn långa avbrott. Blir avbrottet längre kunde man tala om att föreningsmötet avbröts.

Det väsentliga är dock att man vid längre avbrott/ajourneringar bör sända ut en ny kallelse till föreningsmöte på det sätt som stadgas i föreningen. Oberoende av om man under det möte som avbryts har fastslagit tid och plats för när det ajournerade mötet skall fortsätta. I det fortsatta mötet har alla röstberättigade medlemmar rätt att närvara obreroende av om man deltagit i det föreningsmöte som avbröts. Därför behövs ny kallelse. Om mötet avbryts bara för en kort tid som någon timme eller te.x. från lördag till söndag behövs ingen ny kallelse särskilt om det i kallelsen framkommit att mötet planerar hållas under två dagar. Men efter varje avbrott är det mötesordförandes skyldighet att notera eventuella förändringar i antalet närvarande röstberättigade medlemmar. Vid behov fasställs röstlängden på nytt efter avbrottet.