Försenat möte?

06.03.2015 kl. 15:13
Ibland händer det att föreningens styrelsen inte sammankallar föreningens årsmöte i tid. Vad händer då?

I föreningens stadgar måste anges när föreningen skall hålla sina stadgeenliga föreningsmöten. Och enlig Föreningslagens 20 § skall möte hållas enligt stadgarnas bestämmelse. Års- eller vårmöte t.ex. senast i april och höst- eller valmöte senast t.ex. i december. Det är styrelsens uppgift att sammankalla mötet.

Ibland kan dock hända att dessa möten försenas. Kanske bokslutet inte är klart eller granskningen inte är utförd? Eller kanske styrelsen inte varit beslutför?

En försening strider då mot Föreningslagen. Vanligtvis är det ingen katastrof om det uppstår en försening. Det finns inga automatiska sanktioner eller liknande från myndigheterna. Men om det är så att förseningen orsakar en ekonomisk förlust är det litet värre. Ofta finns det tidsgränser för när fasställda bokslut skall vara inlämnade eller liknande. Då kan det gälla att begära om förlängning av redovisningstiden. I slutändan kan förstås styrelsen då ställas till svars för den ekonomiska skada den förorsakat.

Om det skulle gå så illa att styrelsen vägrar sammankalla till föreningsmöte kan varje medlem kräva att föreningsmöte sammankallas. Man ställer kravet i första hand till styrelsen som utan dröjsmål då måste sammankalla mötet. Hjälper inte det kan regionförvaltningsverket befullmäktiga en medlem att sammankalla mötet på föreningens bekostnad eller vid vite kräva att styrelsen gör det.