Etik i föreningslivet

När vi talar om etik i föreningslivet rör vi oss på minerad mark. Det finns ju trots allt en risk för moralisering, eller orättvisa jämförelser om vad som är gott och ont, rätt och fel. Låt oss alltså inte bli moraliserande när vi tar upp etiken till tals, däremot är det nog viktigt att se människan som en moralisk varelse.

Vilken är skillnaden mellan etik och moral? Ofta brukar de två sammanblandas med varandra. Båda betyder i populärt bruk "sedvana" och man kan grovt taget göra en skillnad så att etiken är den reflektion som finns bakom det moraliska handlandet. Etiken granskar alltså moralen, och ställer upp frågor av till exempel följande typ:

 • hur skall vi handla?
 • vad skall jag göra för min medmänniska?
 • finns det en universell, allmängiltig moral?

Människan är alltså i grunden moraliskt subjekt och det är hennes etik, hennes ethos som "styr" hennes moraliska val. Man kan dels tala om individetik, som gäller den enskilda individen, och socialetik som gäller kollektivet och samhället. Inom olika föreningssammanhang behövs båda perspektiven.

I en förening kan man tala om ansvarsetik, en term som använts bland annat av den tyske filosofen Hans Jonas. Ansvarsetiken förenar individ- och socialetiken och kan leda till exempel till följande reflektioner och frågor:

 • Etik och ekonomi. Vilket är styrelsens ansvar? Om en ohållbar situation uppstårtill exempel på grund av ekonomiskt slöseri eller fiffel med bokföringen, vad göra?
 • Ansvar inför medmänniskorna. Hur bemöta varandra med ömsesidig respekt? Vilka är de sociala spelreglerna i vår förening?
 • Ansvar inför miljön. Hur kan vår förening bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling?

Frågorna är många, svaren kan föreningens medlemmar med fördel söka tillsammans i samtalsform under ett längre möte eller ett särskilt seminarium. En bra startpunkt är då att formulera föreningens värdegrund.

Värdegrundsarbete är inte enbart till för ideella föreningar, alla föreningar kan behöva söka svar på till exempel följande frågor:

 • Vad är meningen med föreningen? Varför finns vi till?
 • Vad säger våra stadgar om syftet med föreningen? Finns det orsak att formulera om stadgarna?
 • Vilka är våra kärnvärden? Kan vi prioritera dem i viktighetsordning?
 • Hur kan vi synliggöra våra kärnvärden i den praktiska verksamheten?
 • Borde vi göra en social redovisning vid sidan av den ekonomiska?