Föreningsstadgar

Modellstadgar

Stadgarna bifogas till stiftelseurkunden som skickas till föreningsregistret. Stadgarna måste uppfylla vissa krav för att kunna antecknas i föreningsregistret. Från föreningsregistret får man så kallade modellstadgar som man kan använda som modell. Man kan också använda som modell en redan existerande förenings stadgar eller göra egna stadgar.

Förhandsgranskning av stadgar

Man kan låta föreningsregistret förhandsgranska stadgarna mot avgift.

Föreningens stadgar

Stadgarna är bindande för alla medlemmar. Stadgarna kan senare ändras även utan en enskilds medlems samtycke. Detta sker på det sätt som föreningens stadgar anvisar och i enlighet med lagen.

I stadgarna skall bestämmas följande enligt föreningslagen:

 • Föreningens namn
  • Alla föreningar skall ha ett eget namn, som skiljer sig från tidigare registrerade föreningars namn.
  • Namnet får inte ge en felaktig bild av föreningens verksamhet.
 • Kommun i Finland som är föreningens hemort
  • Till hemort är det av praktiska skäl enklast att välja den ort där föreningen har sin verksamhet. Vill man av någon orsak välja en annan kommun, kan man fritt välja vilken kommun som helst i Finland, men endast en kommun.
  • Om föreningen verkar i många kommuner kan dessa räknas upp separat i stadgarna där man beskriver föreningens verksamhetsområde.
 • Föreningens syfte och verksamhetsformer
  • Föreningens mål skall nämnas och med vilka verksamhetsformer föreningen försöker nå dem.
  • Syfte är det skäl att uttrycka så tydligt och noga som möjligt. Det behöver inte vara nyttigt, men det bör vara ideellt och får inte strida mot lag eller god sed.
 • Medlemmarnas skyldighet att betala medlemsavgifter och andra avgifter till föreningen
  • Medlemsavgifter och andra avgifter som uppbärs av medlemmarna. Det bör också stå på vilket sätt avgiften fastställs och av vilket organ. De avgifter som inte står nämnda i stadgarna är frivilliga.
 • Antalet styrelsemedlemmar och revisorer/verksamhetsgranskare  i föreningen eller deras minimi och maximiantal samt deras mandattid
  • Styrelsen bör bestå av minst tre medlemmar.
  • Revisorernas/verksamhetsgranskarnas antal är minst en ordinarie och en suppleant.
  • Styrelsen och revisorerna väljs till exempel vid föreningens årsmöte eller höst/valmöte. För styrelsemedlemmarnas del kan man ha behörighetsvillkor.
 • Föreningens räkenskapsperiod
  • Räkenskapsperioden är enligt bokföringslagen tolv månader. Det kan vara enklast om den sammanfaller med kalenderåret. Men i princip kan den börja vilken månad som helst. Det är alltid hela månader som räknas.
    
 • Tidpunkten för val av föreningens styrelse och revisorer/verksamhetsgranskare.
  • Det är vanligt att man skriver när mötet tidigast och senast borde hållas.
  • Styrelseval behöver inte ske en gång om året, det beror på mandattidens längd
    
 • När bokslutet fastställs och ansvarsfrihet beviljas.
  • Bokslutet måste enligt bokföringslagen behandlas inom fyra månader efter räkenskapsårets slut.
 • En förening kan ha antingen ett eller två årsmöten per år. Stadgeformuleringarna blir då lite olika.
 • Sättet och tiden för kallelse till föreningsmöte
  • I möteskallelsen ska nämnas när och var mötet hålls.
  • I kallelsen måste nämnas om man tar upp ärenden som nämns i § 23 i Föreningslagen.
  • Då det gäller sättet för möteskallelsen, bör man tillämpa likställdhetsprincipen. Det betyder att alla medlemmar måste ha en möjlighet att få vetskap om att mötet hålls.
  • Också moderna hjälpmedel som epost, textmeddelande och liknande är tillåtna om de nämns i stadgarna
  • Rekommenderas därför olika alternativ i stadgetexten.
    
 • Beslut utan att komma samman till möte
  • Nu kan föreningarna också i sina stadgar möjliggöra föreningsmöten per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel utan att träffas på ett fysiskt möte. Detta får dock inte gälla i FL § 23 nämnda ärenden.
  • Ovannämnda kräver också klara regler hur det skall gå till, till exempel omröstnings- och valordning.
    
 • Hur föreningens tillgångar skall användas, om föreningen upplöser sig eller upplöses.
  • Det bör stå vem som får tillgångarna eller till vilket ändamål eller en kombination av båda.
  • Tillgångarna kan ges åt en annan förening, men inte åt enskilda medlemmar i föreningen.