Medlemmarna

Enligt Finlands grundlag råder det föreningsfrihet i Finland. Det innebär att det är frivilligt att ansluta sig till en förening, eller låta bli. De flesta föreningar strävar till att öka sitt medlemsantal. Men i en del föreningar blir medlemsantalet av naturliga skäl begränsat.

Hur blir man medlem

Det är frivilligt att gå med i en förening. Men föreningen kan också själv välja sin medlemmar. Trots att man fyller kraven får man inte automatiskt bli  medlem. Enligt lagen är alla föreningar slutna sällskap. Avslag på ansökan behöver därför inte motiveras och föreningens beslut kan inte överklagas till en enda instans. Medlemmar kan heller inte överföras från en förening till en annan enbart genom ett mötesbeslut.

Medlemskap

För att få bli medlem i en förening måste man ofta fylla vissa krav som står att läsa i föreningens stadgar. Villkoren för medlemskap kan begränsas, till exempel att endast kvinnor kan ansluta sig. Styrelsen eller föreningsmötet avgör om inträde beviljas. Den som blir medlem i en förening förutsätts känna till och acceptera föreningens stadgar.

Likvärdighetsprincipen

Alla medlemmar är likvärdiga om inte annat nämns i stadgarna. I stadgarna kan medlemmarna klassificeras på olika sätt inom föreningen, till exempel medlemmar med eller utan rösträtt, medlemmar med olika stora medlemsavgifter eller ordinarie och stödjande medlemmar. Det kan finns hedersmedlemmar utan rösträtt men också hedersmedlemmar vars vanliga medlemsskap fortsätter eller ständiga medlemmar som på en gång betalat flere års medlemsavgift, medlemmar som är befriade från medlemsavgiften och understödsmedlemmar. De olika grupperna har olika rättigheter och skyldigheter som skall definieras i stadgarna.

Medlemsförteckning

Över alla medlemmar skall hållas en medlemsförteckning. Enligt föreningslagen är detta styrelsens uppgift. Uppgiften kan styrelsen delegera åt någon styrelsemedlem eller funktionär.

Medlemsförteckningens uppgifter över medlemmarna:

 • fullständigt namn
 • hemort
 • medborgarskap, ifall inte finskt

Angående hemorten, räcker det med hemkommun, men av praktiska skäl kan det vara bra att känna till postadressen.

Medlemsregistret skall regelbundet uppdateras. Särskilt inför föreningens möten är det skäl att kontrollera registret så att man vet vem som har rösträtt på mötet. Mer om medlemsregistret.

Läs mera

 • Finlands lagsamling www.finlex.fi
  • FöreningsL §§ 11,12,13,14
    • Medlemsförteckning
    • Inträde i förening
    • Utträde ur en förening
    • Uteslutning ur en förening
 • Personuppgiftslagen www.tietosuoja.fi
  • PersonuppgiftsL 1 kap. §1
 • Dataombudsmannen