Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Rättigheter

Medlemmarnas huvudsakliga rättigheter är:

Alla medlemmar bör behandlas likvärdigt med samma rätt att delta i föreningens verksamhet, erhålla föreningens förmåner och service, bekanta sig med föreningens dokument, komma med initiativ och utöva sin rösträtt.

Ifall en medlem förbjuds, utan orsak, att deltaga i verksamheten eller inte blir delaktig av en förmån, kan funktionären som förorsakat detta, bli skadeersättningsskyldig.

Såsom ovan har skrivits kan i stadgarna bestämmas att det finns olika slag av medlemmar med olika rättigheter och skyldigheter.

Skyldigheter

Den viktigaste skyldigheten för medlemmen är att han betalar sin medlemsavgift.

Det kan stå i stadgarna att en medlem kan anses utesluten ur föreningen ifall han inte har betalat sin medlemsavgift inom utsatt tid. Detta berättigar inte medlemmen att lämna sin medlemsavgift obetald för tiden då han ännu innehade medlemskap.