Uteslutning ur förening

Det är inte eftersträvansvärt att utesluta en medlem. Det finns fall då föreningen är tvungen att göra det. Det är i sådana fall då medlemmen inte uppfyller de villkor som står i lagen eller i föreningens stadgar.

Står det ingenting om uteslutning i stadgarna kan föreningen alltid utesluta en medlem som inte har betalat sin medlemsavgift. Detta är den vanligaste orsaken till att utesluta en medlem. Om inte annat sägs i stadgarna krävs det dock flera påminnelser och kanske flera års medlemsavgifter som är obetalda för att det skall vara en giltig uteslutningsgrund.

En annan orsak till att utesluta en medlem är då medlemmens handlingssätt har varit skadligt för föreningen. Då räcker det inte med enbart lite skadligt, det måste vara synnerligen skadligt.

Förfaringssätt vid uteslutning

Lagen ger exakta direktiv hur man skall gå till väga vid uteslutning:

  • föreningens möte eller styrelse gör beslut om uteslutning
  • ärendet behöver inte nämnas i möteskallelsen
  • däremot bör man meddela på förhand, om att ärendet behandlas på mötet, åt medlemmen som kommer att uteslutas.

Ifrågavarande medlem bör ges en möjlighet att under mötet ge en förklaring till sitt förfarande.

Föreningens beslut om uteslutning kan överklagas till domstol. Ifall orsaken till uteslutning är försummelse att betala medlemsavgiften kan beslutet inte överklagas.