Brainstorming

26.09.2022 kl. 22:00
Brainstorming är en idégenereringsmetod som syftar till att hitta nya idéer och utveckla kreativt tänkande. Metoden har som syfte att tanka av deltagarna deras idéer.

Det är viktigt att deltagarna uppmuntras att delge gruppen sina idéer. Genom att höra andras "tokiga" idéer kommer man själv att associera till något, kanske helt nytt, som man inte annars skulle ha tänkt på. Denna synergi är brainstormingens kärna. 

När?

I de flesta situationer som handlar om framtidsplanering behövs något slag av idékläckning. Brainstorming kan användas som en skild metod eller som en del i en större helhetsplanering. Metoden lämpar sig lika väl för små som stora grupper eller frågor/ämnen.

Metoden rekommenderas när ni:

  • fastnat i "olösliga" problem och inte kommer vidare

  • snabbt behöver kläcka nya idéer

  • vill ha underlag för att definiera vilka projekt eller problem man ska arbeta med

  • behöver hitta möjliga lösningar och identifiera möjligt motstånd till förslagna lösningar

Hur?

Brainstorming kan genomföras på två sätt.

1. Deltagarna framför idéerna muntligt och ledaren skriver upp dem så att alla kan se dem.

Detta skapar den eftersträvansvärda synergin som skapas när alla kastar fram tokiga idéer utan hämningar – om man lyckas skapa en trygg stämning i gruppen.

2. Alla skriver ner sina idéer på lappar varefter de samlas in och sätts upp så att alla kan läsa dem.

Det är viktigt att man kör i två eller tre rundor. Först skriver alla ner sina idéer och man sätter upp lapparna. Sedan ges tid för att läsa alla lappar och på basen av de impulserna skriver man nya lappar. På det viset kan man inspirera varandra. Denna metod är bra om gruppen är osäker och folk är blyga eller lite rädda för varandra.

Sedan går man igenom idéerna genom att kombinera och gruppera och ta bort dubbletter. Här ska man bygga vidare på varandras idéer. Man kan också kombinera flera idéer till en ny idé.

Det är svårt att veta vilka idéer som på lång sikt är de framgångsrika och blir den rätta lösningen på frågeställningen. Genom att följa de olika stegen ökar man möjligheterna att få fram just de idéer som behövs för verksamheten.

Alla idéer som kommer ska tas fram och bearbetas. De kan delas upp i:

  • direkt genomförbara idéer

  • idéer som behöver utredas mer

  • idéer som sparas för framtiden

  • idéer som kan ges bort

  • idéer som förkastas

Vad krävs av deltagarna?

Det är bra om deltagarna känner till hur metoden fungerar och vad man kan förvänta sig. Det är viktigt att deltagarna låter idéerna sprudla och delar med sig av dem.

Vad krävs av ledaren?

Ledaren ska planera genomförandet, fungera som färdledare, observatör, utmanare och uppmuntrare. Ledaren ska hålla ordning. Det är bra om ledaren beskrivit problemet eller frågeställningen före sammankomsten och gärna skriftligt.

Ledaren ska skapa en trygg stämning i gruppen och låta alla deltagare tanka av sig sina idéer.

Att tänka på:

Träffas i trevlig och inspirerande miljö.

Svårighetsgrad

Lätt att använda, ingen utomstående person behövs.

Tidsåtgång

Högst 30 minuter.