Fokusgrupp

26.09.2022 kl. 21:00
En fokusgrupp är en grupp människor som samlas för att gemensamt fokusera på en fråga. De kan träffas en gång eller flera, beroende på frågans art.

En fokusgrupp är en gruppintervju, med utvalda deltagare och tydligt syfte. Det bör även finnas en ledare, som inte ingår i gruppen.

Sammansättningen är beroende av temat. Det kan vara interna intressenter i vissa fall och externa i andra fall. Till exempel kan en utvald grupp externa intressenter få diskutera sina synpunkter och sina värderingar om en fråga som är viktig för organisationen att få svar på, till exempel vad de som använder organisationens tjänster tycker om dem och vad de skulle vilja förändra. Man får en utifrån-in bedömning av verksamheten.

När?

Fokusgrupp kan användas när man vill:

  • undersöka attityder

  • bearbeta missnöje

  • ta reda på hur den egna verksamheten uppfattas av andra

  • skapa underlag för strategi- och visionsarbete

  • få en extern bedömning av en fråga eller ett tema.

Hur?

Det är viktigt att ledaren kan sätta sig in i det tema som ska diskuteras. Det är även bra med en sekreterare som dokumenterar intervjun. Det är viktigt att tänka igenom gruppens sammansättning på förhand och att sedan se till att alla kommer till tals och vågar säga sin åsikt. Ofta strävar man även efter att gruppen ska vara representativ.
Så här går det till:

  • Skicka ut inbjudan - temat och syftet ska framgå likaså hur resultaten ska användas.

  • Ha klara, på förhand bestämda, frågeställningar eller håll en diskussion där olika faktorer tas fram. Ta exempelvis reda på vad gruppen tycker om er verksamhet. Då kan du be dem svara på frågan genom att lista olika faktorer.

  • Rangordna faktorerna och/eller förslagen som gruppen kommit fram till. Detta sker exempelvis genom att gruppmedlemmarna får rösta på ett visst antal förslag genom att dela ut "pluppar" direkt på tavlan eller genom att fördela poäng.

  • Resultatet redovisas och gruppen får ge feedback.

  • Sedan skiljs gruppen åt och organisationen sammanställer resultatet och använder det på planerat sätt. Man kan även ha flera fokusgrupper och sedan jämföra resultatet. På så sätt blir resultatet mera tillförlitligt.

Vad krävs av deltagarna?

Att de är villiga att sätta sig in i temat och att dela med sig av sina synpunkter.

Vad krävs av ledaren?

Att ledaren tydligt förklarar temat och syftet för deltagarna, leder processen, sammanfattar både skriftligt och muntligt det man kommit fram till och får alla att bli delaktiga.

Att tänka på:

Ha ett utrymme som passar för uppgiften och att ha till hands material som behövs.

Svårighetsgrad

Ledare behövs.

Tidsåtgång

Minst 2-3 h och gärna 10-20 personer/grupp.