Bokföring i mindre föreningar

11.09.2023 kl. 15:25
I mindre föreningar kan man nu förenkla bokföringen från och med de räkenskapsperioder som börjar efter 1.7.2023.

Riksdagen godkände i början av februari några ändringar i Föreningslagen (503/1989). Den största ändringen är att man gällande räkenskapsperioder som börjar efter 1.7.2023, har möjlighet att förenkla bokföringen i mindre föreningar. Förutsättningen är att föreningen inte bedriver affärsverksamhet och att det sammanlagda beloppet av understöd och inkomster i föreningen är högst 30 000 euro. Då kallas det mikroföreningar. Denna möjlighet kräver inte stadgeändring, men ett beslut om att övergå till bokföring för mikroföreningar måste göras på föreningsmötet enligt de principer som gäller för ändring av stadgar. 

Föreningar måste följa Bokföringslagens bestämmelser, ha dubbel bokföring och iaktta god bokföringssed. Bokföringsförordningens bestämmelser för ideella sammanslutningar och stiftelser är ganska omfattande fastän vissa lättnader ges för föreningar med liten omsättning. Kraven kan medföra betydande kostnader för små föreningar som måste köpa professionell bokföringshjälp. 

Lagändringen möjliggör två olika sätt att ha en enkel bokföring enligt kontantprincipen. Ett alternativ är att bokföringen i huvudsak baserar sig på bankkontoutdrag och huvudbokskonton. Då kan man hålla föreningens inkomster, utgifter och skulder åtskilda så att medlemmarna, understödsgivarna och myndigheterna kan övervaka ekonomin. Men om myndigheter eller understödsgivare kräver att man har normal dubbel bokföring måste man följa det kravet. 

Transaktionerna i en mikroförening ska bokföras enligt kontantprincipen (den dag de betalas), i kronologisk ordning och utan ogrundat dröjsmål. Av transaktionerna ska det framgå deras innehåll och tidpunkt. Vidare ska till exempel kontantbetalningar bokföras dagligen och betalas till bankkontot om summan överstiger 300 euro. När räkenskapsåret gått ut upprättas inom 6 månader en årskalkyl som är en resultaträkning med noter. Exakta krav och bestämmelser för bokföringen, kontantbetalningar, noter med mera ingår i Statsrådets förordning om bokföring i mikroföreningar nr 887/2023.  

Det andra alternativet i den uppdaterade Föreningslagen är ett ännu enklare sätt att sköta mikroföreningens bokföring. Den kallas Bokföring som görs tillgänglig för medlemmarna. Den bokföringen baserar sig enbart på föreningens kontoutdrag och kräver inte huvudbok eller årskalkyl. Om mikroföreningen går in för detta enkla sätt har varje föreningsmedlem rätt att få tillgång till bokföringen/kontoutdraget en gång varje kalendermånad. Uppgifterna skall hållas framlagda senast inom två veckor efter begäran. Närmare direktiv om denna bokföringsmetod finns också i ovannämnda Statsrådsdirektiv. 

Det är svårt att bedöma hur många föreningar kommer att ta i bruk dessa nya bokföringssätt. Kanske främst nya föreningar i början av sin verksamhet? Lagtexten är inte helt enkel att tolka för den som inte har någon erfarenhet av traditionell bokföring och dess terminologi. Vi följer med utvecklingen och sätter vid behov ut mera detaljerade råd på föreningsresursen.fi.