Kan man sammanslå två föreningar?

Antingen grundar man en helt ny förening, eller så upplöser man den ena föreningen och fortsätter verksamheten i den andra föreningen.

Det finns inga bestämmelser varken i föreningslagen eller i annan samfundslagstiftning om hur man skall sammanslå föreningar. Detta har att göra med föreningsfriheten. Ingen person kan tvingas gå med i en förening.

Vill man sammasnlå två föreningar finns två sätt:

A. Man grundar en helt ny förening och upplöser de föreningar som inte behövs

Medlemmarna i de föreningar som upplöses söker sedan medlemskap i den nya föreningen. 

Observera att medlemmar inte kan överföras automatiskt med ett beslut på föreningsmötet. Alla måste söka nytt medlemskap i den nya föreningen. Det går bra att vara medlem såväl i den nya som den gamla i övergångsskedet.

B. En existerande förening fortsätter – övriga upplöses

Det andra sättet är att en av de föreningar som i praktiken sammanslås blir kvar – vanligen den största. Medlemmarna i de föreningar som upplöses kan sedan söka om medlemsskap i den förening vars verksamhet fortsätter. Här gäller samma sak om medlemskapet. En automatisk massanslutning med beslut på föreningsmötet är inte möjlig.

Det räcker inte heller att sända ut en förfrågan om medlemmen vill övergå till ny förening och tolka att inget svar är det samma som ett tyst godkännande. Alla måste bevisligen och aktivt visa sin vilja att ansluta sig till den nya föreningen.

Metod A är juridiskt enkel. De gamla föreningarna upplöses var och en enligt bestämmelserna i sina stadgar. Om inte stadgarna godkänner att de föreningar som upplöses överlåter sin egendom till en ny motsvarande förening måste man kanske ändra på stadgarna innan man upplöser föreningen.

Den nya föreningen grundas sedan helt normalt som vilken ny förening som helst. Stadgar och förutsättningar för medlemskap måste inte vara lika som i de gamla föreningarna. Ingen medlem i de upplösta föreningarna har automatiskt rätt att bli medlem i den nya. Kom ihåg att medlemmarna i de upplösta föreningarna (och eventuella nya) själva måste söka medlemskap i den nya föreningen.

I metod B, där en befintlig förening tar emot medlemmar från föreningar som upplöses grundas ingen ny förening. Förening som tar emot medlemmar från ett större område måste eventuellt ändra sina stadgar. Och ingen medlem i de föreningar som upplöses kan automatiskt bli medlemmar i den förening som blir kvar. Men man kan skriva fullmakt åt en ombudsman som sköter ansökan om medlemskap. Även en muntlig åsiktsyttring om att man vill bli medlem kan godkännas om det finns vittnen.

Avtal om sammanslagning

Innan man börjar ovanstående procedurer kan man i fri form göra ett avtal över vad som skall beaktas vid sammanslagningen och hur den skall gå till. Man kan inte avtala om något som är emot föreningslagen, som till exempel överföring av medlemmar.

Om avtalets innehåll förhandlar berörda föreningars styrelser. Men det färdiga avtalet ska helst godkännas av föreningens medlemmar, det vill säga behandlas av ett medlemsmöte i alla föreningar som berörs. När föreningar som är med om avtalet upplösts gäller förstås avtalet inte längre för deras del. Endast den nya eller fortsättande föreningen har på sitt ansvar att avtalet efterföljs.