Verksamhetsplan, stadgar, årsmöte - vad betyder de här och andra föreningstekniska termer?

Att grunda en förening
Då några personer har ett gemensamt intresse och de tillsammans vill utöva en verksamhet, då grundar de en förening. En ideell förening har grundats då den har ett namn, en styrelse och stadgar. Föreningen kan antingen registreras eller inte.

Registrering av en förening
En registrerad förening har rättskapacitet. Rättskapacitet innebär att föreningen kan inneha egendom, ingå avtal samt ansöka om bidrag.

Stadgar
I föreningens stadgar hittar du det mesta som du behöver veta angående föreningen, t.ex. ändamålet med föreningen, när föreningsmötet ska hållas, hur många styrelsemedlemmar föreningen ska ha.

Stadgeenligt sammankallade
När ett möte öppnas konstateras om mötet är stadgeenligt sammankallat, det vill säga om mötet har kallats ihop på det sätt som nämns i stadgarna.

Föreningsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningsmöte kan i stadgarna kallas för till exempel årsmöte, vårmöte, höstmöte eller valmöte. På föreningsmötet väljs en styrelse som har hand om föreningens verksamhet och förvaltning under tiden mellan årsmötena. Det är också på föreningsmötet som det fattas beslut om verksamhetsplan och budget, verksamhetsberättelse och bokslut.

Mötets beslutförhet
I början av ett möte konstaterar man om mötet är beslutfört, dvs om mötet kan fatta beslut. I stadgarna nämns när ett möte är beslutfört. 

Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan och budget hör ihop. I planen beskrivs den verksamhet som föreningen planerar för kommande verksamhetsår och i budgeten listas de inkomster och utgifter som föreningar förväntas ha under året.

Verksamhetsberättelse och bokslut
Verksamhetsberättelse och bokslut hör ihop. När verksamhetsåret är slut skrivs en berättelse över vad som gjorts och ett bokslut görs som visar hur pengarna använts.

Verksamhetsgranskare / revisorer
Alla föreningar har verksamhetsgranskare som granskar föreningens ekonomi och förvaltning och lämnar en skriftlig verksamhetsgranskningsberättelse till det föreningsmöte som besluter om bokslutet. Om det vid granskningen framkommer att föreningen lidit skada eller att det har brutits mot föreningens stadgar, ska det nämnas i granskningsberättelsen.

Styrelse
Styrelsen bör bestå av åtminstone tre medlemmar varav en är ordförande. Vanligen kräver stadgarna dessutom en vice ordförande, en sekreterare och en kassör som utses av föreningsmötet eller inom styrelsen. 

Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder kontinuerligt under verksamhetsåret. I kallelsen som skickas till styrelsemedlemmarna och suppleanterna, bifogas en föredragningslista över ärendena. Ordförandes uppgift är att leda styrelsemötena och andra föreningsmöten.

Protokoll
Det är på ordförandes ansvar att det skrivs protokoll för varje möte. Det skall bland annat innehålla uppgift på föreningens namn, närvarande, tid och plats och besluten som gjorts.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter
Styrelsen är ansvarig för verksamheten men kan delegera uppgifter inom eller utom styrelsen. Te.x. så här kan de olika uppgifterna vara fördelade inom styrelsen.

Ordföranden leder styrelsens möten och representerar föreningen.

Sekreteraren skriver protokoll vid styrelsemöten och andra möten. I samråd med ordförande gör sekreteraren upp ärende- och föredragningslistor samt kallelser till styrelsemöten och andra möten. Sekreteraren ger förslag på skrivelser och uttalanden, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Oftast är det sekreteraren eller kassören som sköter om medlemsregistret.

Kassören sköter bokföringen (eller förmedlar materialet till en utomstående bokförare), informerar styrelsen om föreningens ekonomiska ställning (t.ex. vid varje styrelsemöte), ansvarar för att olika uppgifter lämnas in till myndigheter tex. Skatteverket och upprättar bokslut för styrelsen som i sin tur presenterar det för årsmötet.

Styrelsemedlemmar kan ha olika ansvarsuppgifter inom styrelsen. Genom att fördela uppgifterna inom styrelsen känner alla sig delaktiga i föreningens verksamhet och uppgifterna blir inte för betungande för någon.

Teckna föreningens namn
Föreningen ordförande har alltid rätt att teckna föreningens namn. I stadgarna kan bestämmas vem som dessutom har rätt till det eller om namnteckningen alltid skall göras av två personer. Styrelsen kan sedan befullmäktiga till exempel kassören att använda föreningens bankkonto. När den som har rätt att teckna föreningens namn byts, ska det meddelas till föreningsregistret (www.prh.fi).

Medlemmar
En förening är ett slutet sällskap och styrelsen antar nya medlemmar. Alla medlemmar skall behandlas likvärdigt med samma rätt att delta i föreningens verksamhet. Medlemmens viktigaste skyldighet är att betala medlemsavgift.

Medlemsregister
Över alla medlemmar bör hållas en medlemsförteckning som varje medlem har rätt att bekanta sig med. I medlemsförteckningen ska ingå medlemmarnas fullständiga namn och hemort.

Föreningens information
Det är viktigt att föreningen informerar sina medlemmar om verksamheten. Det här kan ske genom föreningens webbplats, facebook-sida, instagram-konto eller via flyers på anslagstavlor. Att skicka medlemsbrev med bifogad medlemsavgift är ett säkert sätt att nå ut till alla sina medlemmar. Läs mer om information och kommunikation.