Arbetarskydd

Grundprincipen är att arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarens säkerhet och hälsa.

I arbetsskyddslagen (2002/738) finns ingående bestämmelser om detta. Arbetsgivarens huvudskyldigheter framgår av lagens 8§.

Enligt lagen ska en arbetarskyddsfullmäktig väljas på en arbetsplats med mer än tio arbetstagare. Arbetsgivaren ska ta initiativ till valet. 

På arbetsplatser med fler än 20 arbetstagare väljs en arbetarskyddskommission som består av företrädare för arbetsgivaren, arbetstagarna och tjänstemännen, med uppgift att främja hälsan och säkerheten i arbetet.

Mer information finns på arbetarskyddsförvaltningens webbplats