Rusmedelspolicy - och handlingsplan

En rusmedelspolicy beskriver föreningens ställningstaganden, riktlinjer och handlingsmodeller gällande rusmedel. Med rusmedel avses alkohol, tobaksprodukter, narkotika och doping.
Syftet med en rusmedelspolicy och -handlingsplan är att skapa tydliga riktlinjer för vilka förhållningsregler gällande rusmedel som gäller inom ramen för föreningens verksamhet. Med tydlighet minskar risken för olika tolkningar, t.ex. att en del tycker att det är okej att vuxna använder snus när de deltar i föreningens verksamhet, medan andra inte tycker att det är okej.

Handlingsplanens syfte är att klargöra vem som ansvarar för vilka delar, ifall rusmedelsanvändning påträffas inom föreningens verksamhet, och hur man ska hantera dessa situationer. 

Policyn har tagits fram inom ramen för PEPP-projektet. Det finns mallar på både en kort och en lång handlingsplan.