Föreningens inkomstkällor

Medlemsavgifter, bidrag och inkomster från verksamheten är oftast de största inkomstkällorna i en förening.

Medlemsavgifter

På föreningsmötet besluter medlemmarna om medlemsavgiftens storlek för följande verksamhetsår. 

Kassören kontrollerar att medlemmarna betalat sin medlemsavgift.

Det hör till medlemmarnas skyldigheter att betala medlemsavgiften. Har medlemmen inte betalat sin medlemsavgift kan föreningen utesluta medlemmen. Föreningen kan också bestämma att endast de som betalat sin medlemsavgift har rösträtt på föreningsmötet.

Förutom en medlemsavgift kan en förening uppbära en anslutningsavgift.

Finansiella bidrag

Föreningar kan få finansiella bidrag av den kommun föreningen verkar i. Mer information finns på respektive kommuns webbplats.

Föreningar kan också få bidrag av statliga myndigheter och av olika ministerier, eller till exempel projektbidrag av NTM-centralen.

Föreningar kan också söka olika bidrag från stiftelser och fonder. På hemsidan fyrk.fi. finns en förteckning över stiftelser som beviljar bidrag. 

Svenska folkskolans vänner förmedlar också statsbidrag då föreningar ordnar kurser för sina medlemmar. Se sfv.fi

EU

Föreningar kan söka pengar också direkt från EU. Notera att EU:s projektbidrag ofta är byråkratisk krävande.

Sponsorer

Innan man ber om finansiell företagssponsorering är det viktigt att ta reda på fakta om företaget, så att inte företagets målsättningar och produkter strider mot föreningens ideella eller allmännyttiga mål.

Evenemangssponsorering är enklare: föreningar kan ta emot kaffe, saft, grillkorv, lotterivinster och liknande. Som tack nämner man företaget i lämpligt sammanhang. 

Medlemstidning

Ger föreningen ut en medlemstidning kan det löna sig att skaffa annonser till den. När man kontaktar företaget berättar man om föreningen och dess verksamhet, och hur många personer som tidningen kommer att nå. Därefter frågar man om företaget skulle kunna stöda föreningens verksamhet genom att annonsera i tidningen.

Produkter

Olika produkter som föreningen säljer eller förmedlar kan vara sådana som är försedda med föreningens logo. Det kan vara till exempel böcker, paraplyer, handdukar, muggar eller vykort.

Egna evenemang

Föreningen kan ordna egna tillställningar och på det sättet skaffa sig inkomster. Exempel på evenemang kan vara fester, träffar, mässor, allsångskvällar, luncher och konserter.

Då allmänheten bjuds in kan det behövas tillstånd av polismyndigheten. Om det är fråga om en offentlig tillställning ska en skriftlig anmälan lämnas till polisen på den ort tillställningen ordnas. Anmälan behöver inte lämnas om tillställningen har lågt deltagarantal och inga trafikarrangemang behövs.

Är det fråga om en allmän sammankomst som ordnas utomhus ska polisen få anmälan senast sex timmar innan. Om man ordnar demonstrationer ska det också anmälas till polisen. Se närmare på www.polisen.fi.

Det behövs även andra tillstånd. Vid försäljning av livsmedel är god hygien viktigt. Vid försäljning utomhus se närmare reglerna på livsmedelsverket. Ordnas tillställningar utomhus kan man behöva tillstånd enligt Miljöskyddslagen. Se närmare miljöförvaltningen.

Om man har för avsikt att spela musik under tillställningen är det bäst att kolla Lagen om Upphovsrätt samt upphovsrättsorganisationen Teostos webbplats.

Gramex övervakar musikernas, sångarnas, dirigenternas, kapellmästarnas och ljudupptagningsproducenternas rättigheter. Från Teosto kan man köpa en gemensam licens som ersätter både Teostos och Gramex rättsinnehavare.

Lotterier

Enligt lotterilagen kan en förening ordna lotterier för att samla in pengar vars syfte är att stöda välgörenhet eller annat ideellt syfte.

Beroende på om lotterna säljs till medlemmarna under en sluten tillställning eller om lotterna säljs till allmänheten, behövs olika slag av tillstånd och ekonomiska redovisningar. Ytterligare information får man av de lokala polismyndigheterna och på polisen.fi.

Olika slag av lotterier:

 • Miniatyrlotteri. En förening, hobby- eller arbetsgrupp kan utan tillstånd och utan redovisningsskyldighet till myndighet ordna bland sina medlemmar ett miniatyrlotteri vars mål är att stödja gruppens verksamhet. Värdet av lotterna får inte överskrida 500 euro och försäljningen av lotterna måste ske under samma tillställning.
 • Litet lotteri. En allmännyttig sammanslutning eller stiftelse kan utan tillstånd av myndighet ordna ett lotteri. Lotternas sammanlagda försäljningspris får högst vara 2000 euro. Försäljningen av lotterna skall ske under samma tillställning.

Vid försäljningen av lotterna skall man tydligt informera (det kan också stå på lotterna):

 • arrangör
 • lottens pris
 • sammanlagda antalet lotter
 • ändamålet med pengarna som samlas in
 • hur lottdragningen sker
 • om lottning sker bland alla lotter eller endast bland de sålda lotterna
 • antalet vinster och hurudana vinster
 • var och när kan man bekanta sig med den ekonomiska redovisningen.

Dessutom ska det stå på lotten om lotten vinner eller inte.

Ett protokoll ska föras över utlottningen av vinsterna. En förteckning över de lotter som vunnit och vinsterna bifogas till protokollet. En ekonomisk redovisning ska göras omedelbart efter tillställningen. Redovisningen behöver inte ges till myndighet, men enligt bokföringslagen ska den förvaras åtminstone sex år.

Om lotterna sålts enbart till föreningens medlemmar under en sluten tillställning, behöver man inte göra en redovisning.

Tillstånd av myndighet behövs för varulotter ifall lotternas sammanlagda försäljningspris överskrider 2000 euro eller ifall lotterna säljs och utlottningen sker vid olika tillställningar.

Om lotteri- och penninginsamlingstillstånd anhåller man av polisen.

I praktiken är varulotteriernas inkomst skattefri, ifall inkomsten av bruttoförsäljningen är under 3333,33 euro. Överstiger försäljningen 3333,33 euro är skatten 1,5 procent av inkomsten av lotterna. Skatteverket ger närmare direktiv. 

Penninginsamlingar

Penninginsamling definieras som verksamhet vid vilken pengar insamlas genom vädjan till allmänheten. För fortgående penninginsamling krävs ett tillstånd, som endast beviljas registrerade allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser, inte oregistrerade organisationer. Ansök hos polisen.

För en småskalig insamling krävs inte tillstånd, men anmälan till polisen. I huvudsak är de enda godkända arrangörerna de samma som ovan, men även oregistrerade grupper kan anordna småskalig penninginsamling. Läs mer på polisens webbplats.

Tillstånd behövs inte då en förening samlar in pengar bland deltagarna i en allmän sammankomst. Insamlingens medel ska gå till föreningens stadgeenliga, allmännyttiga ändamål.

Syfte för all penninginsamling ska vara socialt, kulturellt, ideellt eller för allmän medborgerlig verksamhet. I samband med insamling får man inte ordna lotterier eller tävlingar eller ge sken av att man idkar handel. Det enda man får ge som motgåva är en symbol för att donatorn deltagit i insamlingen, till exempel en pins eller ett klistermärke.

Polisen listar de fall då insamlingstillstånd inte behövs.

Insamling på nätet, massfinansiering

För penninginsamlingar på nätet gäller för finländska medborgare och organisationer samma lagar och regelverk som för fysiska insamlingar. Man kan inte heller kringgå bestämmelserna genom att använda en utländsk penninginsamlingstjänst. Polisen har mer information på sin webbplats.

Talkoarbete

Det frivilliga arbete som medlemmar utför i samband med föreningens verksamhet, förorsakar inga skatteproblem. Det kan till exempel vara fråga om att vara ledare för en hobbygrupp utan ersättning.

Medlemmar kan också göra talkoarbete för en tredje part, det vill säga sälja tjänster av olika slag. Köparen betalar åt föreningen. Om föreningen hör till förskottsinnehållsregistret betalar köparen bruttosumman. När det gäller beskattningen av talkoarbete måste man ha klart för sig vems inkomst det är, den som utfört arbete eller föreningens. Ifall inkomsten tillhör föreningen måste man ännu skilja mellan skattefritt talkoarbete och föreningens förvärvsinkomst.

Skatteverket har gett följande direktiv angående talkoarbete:

 • Skattefritt talkoarbete gäller endast registrerade, allmännyttiga föreningar
 • Inkomsten som fås av uppdragsgivaren skall användas för alla medlemmar
 • Arbetet görs utan arbetsledarens ledning och kontroll. Yrkesskicklighet är inte nödvändig
 • Det är tillfälligt arbete
 • Får inte vara affärsverksamhet

Ytterligare information på skatteverkets webbplats.

Affärsverksamhet

Om en förening tänker idka affärsverksamhet börjar alla bestämmelser som gäller vanliga företag gälla. Föreningen kan också förlora sin allmännyttiga status. Red ut sakerna i god tid på förhand, bland annat med skatteverket.