Styrelsearbete

På den här sidan hittar du artiklar som handlar om föreningens styrelse och hur den kan arbeta. 

Under mötesteknik finns information om olika möten och dokument som möteskallelse, föredragningslista och protokoll. 

Arkivering är viktigt och nödvändigt. Här hittar du information om vad som ska arkiveras och hur.

Alla föreningar har ett medlemsregister. Vilka personuppgifter får man samla in och hur ska man handskas med dessa uppgifter? Vad bör föreningar beakta gällande EU:s dataskyddsreform GDPR?

Styrelsen

Styrelsen väljs på föreningsmötet av medlemmarna. Styrelsen ska omsorgsfullt sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag och ordning samt föreningens stadgar och föreningsmötets beslut. I föreningslagen (678/2010) poängteras också styrelsens ansvar för föreningens bokföring och ekonomi.Läs mera »

Val av styrelse

I föreningens stadgar anges när och hur styrelsen och dess ordförande väljs. Det kan göras endast på ett föreningsmöte (medlemsmöte). Läs mera »

Styrelsens ansvar

Styrelsemötena är en central punkt i styrelsens arbete. Under styrelsemötena fattas beslut, rapporteras vad som blivit gjort och hur arbetsuppgifterna fördelas. Läs mera »

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter kan beskrivas i fyra termer: förbereda, verkställa, fatta egna beslut och förvalta.Läs mera »

Styrelsemedlemmarnas uppgifter

Styrelsens uppgift är att driva föreningens verksamhet mellan två föreningsmöten, sinsemellan delar styrelsemedlemmarna på uppgifterna utgående från tid och kompetens.Läs mera »

Vad händer om en styrelse avgår?

En förening kan aldrig vara utan beslutför styrelse. Den gamla styrelsen fortsätter alltså tills en ny har valts.Läs mera »

Verksamhetsplan och budget

I verksamhetsplanen står det vilken verksamhet föreningen har planerat för ett visst år och i budgeten vilka inkomster och utgifter föreningen har för samma år.Läs mera »