Verksamhetsplan och budget

I verksamhetsplanen står det vilken verksamhet föreningen har planerat för ett visst år och i budgeten vilka inkomster och utgifter föreningen har för samma år.

Föreningslagen kräver ingen verksamhetsplan eller budget, men i de flesta föreningars stadgar står det att en verksamhetsplan ska godkännas på föreningsmötet. Redan på det första årsmötet, vilket hålls genast efter det konstituerande mötet, fastslår man verksamhetsplan och budget för den nya föreningens första verksamhetsår.

Då man gör upp en verksamhetsplan är det skäl att noggrant tänka på vad som är möjligt att genomföra. Budgeten bestämmer inom vilka ekonomiska ramar det är möjligt att genomföra verksamheten. Det är också skäl att hålla föreningens målsättning i minnet. Det är styrelsen som gör ett förslag till verksamhetsplan och budget. Förslaget godkänns av föreningsmötet.

Verksamhetsplanen kan göras på många olika sätt. Man kan skriva om målen i stora drag, eller genom att räkna upp rubriker i några punkter. Planen ska visa i vilken riktning föreningen strävar. Verksamhetsplanen får gärna vara kort, maximalt några sidor.

Många föreningar väljer att göra en verksamhetsplan där varje verksamhetsgren presenteras med en vision, och därefter med konkreta förslag vad som ska uträttas under verksamhetsåret. Fördelen med denna typ av plan är att det är lätt att använda planen som grund när man skriver årsberättelsen.

När verksamhetsplanen är gjord görs budgeten. Plan och budget ska hänga ihop. Också budgeten kan göras på olika nivåer. Antingen endast med klumpsummor för varje verksamhetsgren, eller så med en mer detaljerad genomräkning. Vår modellbudget är en detaljbudget. Men man kan för föreningsmötet endast ta med klumpsummorna i fet stil om man vill.

Modellbudget (Excel-fil).

I filen finns en fiktiv modellbudget med siffror. Till budgeten är det bra att ha några jämförelsetal. I modellfilen ingår såväl senaste godkända bokslut som budgeten för innevarande år. På den andra fliken i excelfilen finns en budget med färdiga formler som man kan utnyttja. Kontrollera alltid formlerna om ni gör ändringar och tillägg.