Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter kan beskrivas i fyra termer: förbereda, verkställa, fatta egna beslut och förvalta.

Ur föreningslagen framgår följande uppgifter för styrelsen:

 • sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag och förordning
 • se till att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på tillförlitligt sätt
 • föra en förteckning över föreningens medlemmar
 • sammankalla medlemmarna till medlems- och fullmäktigemöten
 • ordna olika omröstningstillfällen och poströstning eller distansmöte (om stadgarna kräver det)
 • representera föreningen i ärenden som har att göra med myndigheter och i domstol
 • fungera som utredningsman vid likvidering av föreningen
 • göra beslut om överlämnande av föreningens egendom till konkurs
 • enligt bokföringslagen skriver styrelsen under bokslutet och har till uppgift att bereda revisorerna eller verksamhetsgranskarna möjlighet att utföra granskningen, samt bistå dem med de uppgifter de önskar.

I föreningslagen står uppräknade de uppgifter som styrelsen kan sköta:

 • besluta om utlämnande av uppgifter från medlemsregistret (det är dock skäl att vara försiktig då man utlämnar uppgifter)
 • beslut om godkännande av nya medlemmar, om inte annat är bestämt i stadgarna
 • utesluta medlemmar på de grunder som finns i stadgarna
 • väcka åtal mot föreningen för att få ett ogiltigt beslut ogiltigförklarat
 • bestämma vem som, förutom ordförande, får teckna föreningens namn. Styrelsens ordförande har rätt att ensam teckna föreningens namn om inte denna rätt har begränsats av stadgarna, till exempel så att det krävs två namntecknare
 • i stadgarna kan bestämmas att styrelsen kan besluta om försäljning, byte och inteckning av föreningens egendom.

Styrelsens övriga uppgifter


Utöver de lagstadgade uppgifterna hör följande till styrelsens uppgifter:

 • Förbereda möten och olika beslut som skall göras vid omröstningar, poströstning eller möten på distans
 • Representera föreningen utåt, ge olika utlåtanden, göra penningansökningar och hålla kontakten till andra föreningar
 • Fatta egna beslut inom ramen för stadgarna. Medlemmarna besluter i vissa ärenden på föreningsmöten.
 • Arkivera, korrespondera, och göra ansökningar till olika instanser

Styrelsen är de förtroendevaldas och en eventuell personals kollektiva chef som leder och övervakar dem.

Ordförande kan fungera som förman för verksamhetsledaren/generalsekreteraren som i sin tur är förman för övrig personal som kassören, medlemssekreteraren, informatören och annan personal. Fastän styrelsen har delegerat chefskapet åt ordförande, så har ansvaret inte delegerats.

Styrelsen kan för att underlätta sitt arbete utnämna olika arbetsgrupper.

Styrelsen bär ansvaret för att föreningens syfte förverkligas och att föreningens verksamhet utvecklas. Det är viktigt att styrelsen följer med föreningens situation och lyssnar på medlemmarnas åsikter och förväntningar.

Likaså är det viktigt att styrelsen bevakar hur samhället förändras, och förändrar föreningens verksamhet i enlighet med det. På basen av dessa uppgifter planerar styrelsen den kommande verksamheten och gör en verksamhetsplan. I årsberättelsen berättar styrelsen hur året har gått och vilken verksamhet föreningen har haft.

Lästips!

Finlands Svenska Andelsförbund har gett ut boken "God förvaltning i medlemsbaserade organisationer" - boken förklarar på ett enkelt sätt hur förvaltningen fungerar i föreningar. Här finns länken till boken som PDF.