Vem får teckna föreningens namn?

Om föreningen ska skriva under ett avtal, vem är det som skriver under från föreningens sida?

Kan vår ordförande ensam skriva under ett avtal med kommunen? Vår kassör har gjort ett avtal med en bokföringsbyrå, är det ett korrekt förfarande? Vem från styrelsen skall skriva under ett avtal med en samarbetspart?

I Föreningslagens § 36 stadgas det angående vem som får teckna föreningens namn: Styrelsens ordförande har rätt att teckna föreningens namn, om inte denna rätt har begränsats så som nämns i 3 mom.

I föreningens stadgar kan bestämmas att föreningens namn dessutom får tecknas av 1) en eller flera styrelsemedlemmar, 2) någon annan person på grund av hans ställning, eller av 3) den som av styrelsen har fått en särskilt beviljad personlig rätt att teckna namnet.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte företräda föreningen eller teckna dess namn. Rätten att teckna föreningens namn kan i stadgarna begränsas så att två eller flera endast tillsammans har rätt att teckna namnet. Andra begränsningar får inte införas i föreningsregistret.

Lagens formulering innebär att föreningens ordförande alltid får teckna föreningens namn ensam. Föreningen kan dock begränsa denna rätt så att ordförande får teckna föreningens namn endast tillsammans med någon annan. I föreningens stadgar måste alltid finnas en punkt om hur föreningens namn tecknas. Ofta förekommer i föreningsstadgar att två namntecknare i olika kombinationer tecknar föreningens namn.

Föreningen måste anmäla till föreningsregistret vem som för tillfället har rätt att teckna föreningens namn. En ändringsanmälan till föreningsregistret ska göras varje gång någon av namntecknarna byts ut. Samtidigt upphör också rätten och ansvaret för den tidigare namntecknaren. I Föreningsregistret kan vem som helst som har med föreningen att göra kontrollera ifall den person som undertecknar ett dokument har rätt att göra det. Den andra parten behöver inte godkänna avtalet för sin del ifall den som undertecknar för föreningens del inte har namnteckningsrätt. I och med att man i allt fler sammanhang ska sköta olika saker på nätet och med bankkoder har vad som finns antecknat i föreningsregistret blivit viktigare och det är inte alltid ens möjligt att teckna namnet ifall man saknar rätten att göra det.

Ofta nämns i stadgarna att föreningens sekreterare och/eller kassör har namnteckningsrätt tillsammans med någon i styrelsen. Men föreningen kan också ge funktionären rätt att ensam teckna föreningens namn (punk22 i mom. 2). Det kan vara en rätt utan förbehåll men rätten kan också begränsas att gälla endast vissa ärenden. Om man begränsar rätten måste man dock komma ihåg att denna begränsning inte kan anmälas till föreningsregistret. En motpart i ett avtal kan ju inte alltid känna till dylika begränsningar så om en funktionär överskrider sin rätt blir avtalet likväl bindande för föreningen om motparten inte känner till begränsningen.

Om föreningens funktionär(er) inte har namnteckningsrätt enligt stadgarna kan styrelsen eller personerna i styrelsen som har namnteckningsrätt bevilja funktionären en fullmakt. Öppen eller begränsad, tillsvidare eller från fall till fall. T.ex. rätten att använda föreningens bankkonto eller nätbank är en dylik fullmakt. Men eftersom dylika fullmakter inte antecknas i föreningsregistret brukar bankerna begära ett protokollsutdrag av styrelsen över vem som har rätt att använda föreningens bankkonto.

En namnteckningsrätt innebär alltid endast rätt att representera föreningen mot andra avtalsparter. Namntecknaren har inte rätt att besluta i föreningens namn. Varken om ekonomiska insatser eller t.ex. om att anta nya medlemmar. Om namntecknaren överskrider sin befogenhet kan den givetvis bli skadeståndsskyldig enligt § 39 i föreningslagen eller allmän avtalslagstiftning.