Hur ska vi göra under coronan?

25.02.2021 kl. 14:09
Här samlar vi information om vad du och din förening ska tänka på angående corona.

Ordna föreningsmöte på distans
Den temporära lagen tillåter föreningar att senast den 30.6.2021 ordna sina föreningsmöten (höstmöte, vårmöte eller årsmöte) också genom deltagande på distans och med hjälp av ombud eller andra deltagare som får fullmakter. Ett ombud får dock ha högst 10 procent av de vid möte företrädda medlemmarnas röstetal i en förening. Normalt måste föreningens stadgar tillåta deltagande per post eller distans eller genom fullmakter till föreningsmöten.

Notera här att föreningsmötet inte kan hållas enbart på distans utan det måste alltid finnas en fysisk plats där medlemmar kan delta på traditionellt sätt. Föreningen kan framföra önskemål om att medlemmarna deltar genom datakommunikation men man får alltså inte förbjuda någon att delta fysiskt.

Föreningsmötena kan inte skjutas upp
Den temporära lagen som tillät föreningar att senarelägga sina årsmöten var i kraft 1.5 -30.9.2020, vilket betyder att för tillfället kan inte föreningen skjuta upp sitt föreningsmöte.

Hur ska vi göra om inga utomstående kommer på vårt möte?
Om mötet är stadgeenligt sammankallat, dvs på rätt sätt, både vad det gäller hur det sammankallats och när kallelsen gått ut - men det ändå inte kommer några utomstående utöver den egna styrelsen, görs tolkningen att om alla är jäviga är ingen jävig. Dvs då kan mötet bevilja ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga. 

Borde vi göra en stadgeändring så att vi kan hålla föreningsmöten på distans efter 30.6.2021 då den temporära lagen upphör?
Nej, Giltighetstiden för den nu gällande temporära lag som tillåter deltagande på distans föreslås bli förlängd till utgången av juni 2022, då en permanent ändring av föreningslagen avses kunna träda i kraft. I betänkandet som den av Justitieministeriet tillsatta arbetsgruppen gett föreslås bland annat att det ska bli lättare att delta i föreningsmöten på distans och att det ska vara tillåtet att ordna möten enbart på nätet.