En ny temporär lag som berör föreningar

20.05.2021 kl. 10:14
Nu kan föreningar senarelägga sina föreningsmöten. Detta är ikraft till september 2021.
Den 8.5.2021 har en ny temporär lag trätt i kraft. 

I och med den nya temporära lagen kan föreningar senarelägga stämmor och möten så att de hålls före utgången av september. Dessutom föreslås en fortsättning på de temporära undantag genom vilka bolag, andelslag och föreningar kan ordna stämmor och möten på distans och så att deltagarna anlitar ett ombud. På detta sätt vill man säkerställa att mötena kan ordnas tryggt och säkert trots coronaepidemin.

Enligt regeringens proposition kan sammanslutningar skjuta upp sina möten till att hållas före utgången av september 2021 oberoende av vad som föreskrivs i sammanslutningslagar, bolagsordningen eller stadgarna. En motsvarande temporär lag var i kraft också våren 2020.

Vidare föreslås en fortsättning på de undantagsbestämmelser enligt vilka börsbolag och First North-listade bolag kan ordna bolagsstämman som distansmöte och enligt vilka andelslag och föreningar alltid kan tillåta distansdeltagande vid sina stämmor och möten. Vid årsstämmor och årsmöten för andelslag, föreningar och vissa företag i finansbranschen ska det dessutom vara möjligt att anlita ett ombud, även om detta inte är tillåtet enligt stadgarna. Den temporära lagen avses vara i kraft till slutet av juni 2022.

Syftet med den temporära lagen är att se till att stämmor och möten kan ordnas på ett säkert och störningsfritt sätt också under coronaepidemin. Ett ytterligare mål är att samla in tillräckligt med information för beredningen av permanent lagstiftning som gör det lättare att delta i möten på distans och att tillåta webbmöten.